ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓂᖀᑦ

ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᓄᓇᕗᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᖅ, ᓂᕿᕈᓘᔭᓕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᓪᓗ. ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑐᒃᑐᑦ ᐅᒥᖕᒪᐃᓪᓗ ᓂᕿᓕᕆᕕᖕᒧᐊᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᓂᒡᓗ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᓂᖀᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ 7-ᓂᒃ 12-ᓄᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᐃᔨᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒡᓗ. ᐃᖃᓗᒃᑕᖃᓲᖑᕗᖅ ᐃᓗᐃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ, ᓵᑦᑑᔭᒐᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑕᒧᐊᕕᒋᔭᒃᓴᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᐱᔅᓯᐅᓪᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ, ᐳᔫᖅᑎᓯᒪᔪᖅᑕᖃᓲᖅᑕᐅᖅ. ᐱᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᓲᖑᒋᕗᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᒃᑯᓕᐊᕆᓯᒪᔪᓂᒡᓗ. ᐅᒥᖕᒪᒃᑕᖃᓲᖑᒋᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᐅᖅᖢᑎᒃ. ᒪᒃᑖᖅᑕᖃᓚᐅᓲᖑᖕᒥᔪᖅ. ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᐅᓂ ᓂᖀᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᕆᕗᑦ “ᓂᕿᒐᓴᖕᓂᑦ” ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᓂᕿᖃᐅᕈᓘᔭᖅᑐᑦ (ᐃᖃᓗᒃ, ᑐᒃᑐ, ᐅᒥᖕᒪᒃ, ᒪᒃᑖᖅ) ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ. ᑭᕙᓪᓕᒃᒥᐅᓂ ᓂᖀᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓲᖑᕗᑦ ᓂᕿᒐᓴᖕᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ. ᐃᓗᓕᑭᓐᓂᖅᓴᐃᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕆᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᖃᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᕙᓗ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒦᑦᑐᖅ. ᓂᕿᓕᕆᕕᖓᓂ ᑕᑯᓇᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: tundra@qiniq.com
ᐅᖄᓚᐅᑖ:
867-645-3137 / ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-3467


PO Box 329 Rankin Inlet, NU X0C 0G0