A Load of In-Shore Turbot

Pangnirtung fishermen had their hands, and nets, full this past winter when they fished 736,000 lbs of turbot. Pangnirtung Fisheries processed the turbot caught by 60-70 fishermen over three months.
The employment from that fishery is estimated to be worth approximately $1 million. Further employment opportunities occur at Pangnirtung Fisheries which processes the turbot (and arctic char, during the summer).

Test fisheries indicate that a summer inshore Cumberland Sound turbot fishery may be feasible for Pangnirtung. If that occurs it will mean more employment and economic benefits to the community.

ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᓪᓚᓚᐅᖅᐳᑦ, ᒪᑦᑎᑦᑕᐅᑎᖏᓪᓗ ᖃᓕᕋᓕᖕᓂ ᐅᖁᒪᐃᑎᒋᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓕᕋᓕᒃᑕᐅᔪᑦ 736,000-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖑᕋᑖᖅᑐᒥ. ᓄᓇᕗᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᖓ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖁᑎᖓ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᐅᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂ ᖃᓕᕋᓕᓚᐅᖅᐳᑦ 60-ᓂᒃ 70-ᓄᑦ ᐃᖃᓪᓕᐊᖅᑎᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᑕᐃᑲᙵᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᕕᖕᒥᑦ $1 ᒥᓕᐊᓐᖏᓐᓃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑕᖃᒃᑲᓐᓂᓲᖑᕗᖅ ᐸᖕᓂᖅᑑᑉ ᐃᖃᓗᓕᕆᕕᖓᓂ, ᐱᓕᕆᓲᓂᒃ ᖃᓕᕋᓕᖕᓂ (ᐃᖃᓗᖕᓂᓪᓗ, ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ).

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓲᖅ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓯᒡᔭᒥ ᖃᓕᕋᓕᖕᓂᐊᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂ ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑕᖃᕐᓂᖅᓴᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖓᓄᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ.