ᑲᑎᒪᔩᑦ

ᑲᑎᒪᔩᑦ

20151027_143529

ᐃᓕᓴᐱ ᑭᖕᓯᑕᓐ ᐃᖃᓗᐃᑦ
ᔮᓐ ᓂᙵᖅ ᐊᖓᔪᒃᖠᖅ ᑰᒑᕈᒃ
ᔮᓐ ᒪᐃᓐ ᐊᓪᓚᑦᑎ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᖅ
ᑯᓗᓛᖅ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᑭᒻᒥᕈᑦ
ᑖᓄᑦ ᕼᐊᕕᐅᔭᖅ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ
ᓴᒃᑲᓕᐊᓯ ᑯᓄᒃ ᑲᑎᒪᔨ ᐃᒡᓗᓕᒃ
ᓴᑭᐊᓯ ᓴᐅᓪᓗᐊᐱᒃ ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ